Diagnostyka psychologiczna
  Rehabilitacja procesów
poznawczych
Biofeedback
  Systemy informatyczne
- produkty
  Usługi
 
   
 
DT - Test Decyzji na Monitor
Zestaw testów do badania złożonej reakcji na bodźce
© 1996-1999 Dr. G. Schuhfried GmbH, Mödling
 
Zastosowanie

Procedura została zaprojektowana do pomiaru tolerancji na stres, do badania złożonej reakcji na długotrwałe obciążenie szybko zmieniającymi się, następujące po sobie bodźcami oraz do wykrywania osłabienia uwagi. Metoda wykorzystywana w różnych badaniach zdolności i umiejętności, a także w psychologii sportu, farmakologii psychologii oraz psychologii ruchu drogowego.
Podstawy teoretyczne

Pomiar za pomocą Testu Decyzji koncentruje się na "tolerancji na stres reaktywny" i szybkości oraz stałości czasu reakcji. Jako poznawczy pojedynczy akt działania wymagany jest wybór kolorów i dźwięków oraz pojęciowe powiązanie ze sobą odpowiednich cech bodźców, a także elementów kontrolnych. Dzięki instrukcji, a także w czasie rozwiązywania testu, badany uczy się wyboru cech spełniających odpowiednie kryteria i selekcji odpowiednich reakcji. Test wymaga ciągłych i krótkotrwałych reakcji na szybko zmieniające się bodźce, co jest, jak pokazuje doświadczenie, bardzo stresogenne.
 
RT - Test Czasu Reakcji na monitor
Test do pomiaru czasu reakcji na proste i złożone bodźce świetlne i dźwiękowe.
© 1996-1999 Dr. G. Schuhfried GmbH, Mödling
 
Zastosowanie

Formy S1-S5: umożliwiają pomiar czasu reakcji (odrębnie określany jest czas reakcji i czas motoryczny) na proste i złożone bodźce świetlne i dźwiękowe; pozwalają również zarejestrować zaburzenia uwagi. Forma S6: w szczególności służy do rejestracji przebiegu czasu reakcji w warunkach monotonii, przy prezentacji bodźca po dłuższej przerwie. Formy S7-S8: pozwalają określić wahania stanu gotowości. Stan gotowości może być uznany za miarę poziomu aktywności organizmu. W teście mierzony jest stopień wzrostu aktywności lub pobudzenia spowodowany prezentacją bodźca, co wyraża się skróceniem czasu reakcji w zadaniach z sygnałem ostrzegawczym (dowodzą tego zapisy EEG). Formy S9-S10: służą do pomiaru czasu reakcji na proste bodźce optyczne lub akustyczne i w szczególności przydatne są w przypadku przypadków określania absolutnych czasów reakcji (nie porównywanych z normami, np. ocena biegłego sądowego).Mierzony jest czas reakcji od momentu wystąpienia bodźca do naciśnięcia przycisku reakcji. Przycisk oczekiwania nie jest zatem wykorzystywany i nie ma rozbicia na czas reakcji oraz czas motoryczny.
Test ten może być szczególnie użyteczny w procesie diagnostycznym, do badania kierowców, sportowców, a także w badaniach wpływu leków na stan psychiczny.
Podstawy teoretyczne

Test reakcji umożliwia zarówno pomiar czasów reakcji prostych, jak i reakcji z wyborem. Dwa rodzaje bodźców (światło i dźwięk) oraz trzy kolory bodźców świetlnych (czerwony, żółty i biały) dają szerokie możliwości pomiarów w rozmaitych kombinacjach bodźców prezentowanych jednocześnie lub kolejno. Dzięki zastosowaniu dwóch przycisków: "oczekiwania" i "reakcji", odrębnie mierzony jest czas reakcji i czas motoryczny. Interpretacje wartości czasu reakcji często odwołują się do znanego modelu Sternberga (1969), zgodnie z którym porównanie aktualnie prezentowanego bodźca z listą wzorców przechowywanych w pamięci operacyjnej zachodzi w ściśle określonej kolejności. W nowszym modelu, znanym jako PDP (Parallel Distributed Processing - model równoczesności procesów), zakłada się nie tylko sekwencyjny, ale także równoległy przebieg procesów uczenia się, działania i wybiórczości uwagi. Pozwala to na szerszą interpretację wartości czasu reakcji jako miary tych mechanizmów.
 
2HAND - Koordynacja Rąk
Pomiar koordynacji wizualnomotorycznej
© 1986-1999 Dr. G. Schuhfried GmbH, Mödling
 
Zastosowanie

Niniejszy test służy do określania szybkości, dokładności i koordynacji oko-ręka i ręka-oko w przypadku nieznacznych ruchów.Może znaleźć zastosowanie: w badaniach sprawności i przydatności do określonych zawodów (w szczególności w badaniach: kierowców wózków widłowych, koparek, pługów, lokomotyw, operatorów dźwigów i innych urządzeń wymagających precyzyjnego sterowania), w psychologii ruchu drogowego, w medycynie pracy oraz w diagnostyce klinicznej do określenia ewentualnych braków w sprawności motorycznej i koordynacji.
Podstawy teoretyczne

Wymagania testu skupiają się na dwóch czynnikach: sensomotorycznej koordynacji oka i ręki oraz koordynacji prawej i lewej ręki. Zasada polega na określaniu różnicy pomiędzy wymaganym (idealnym), a rzeczywistym sposobem wykonania i korekcie "na bieżąco". Trudności w koordynacji obu rąk polegają na właściwej ocenie bieżących odchyleń od celu (w stronę lewą i w prawą) i na dokonywaniu odpowiednich kroków kontrolnych (korekt) zgodnie z postępującymi zmianami. Kolejny ważny czynnik w tym zadaniu to zdolność przewidywania kierunku ruchu.
 
B19 - Test Podwójnego Labiryntu
Test badający koordynację ręka-oko w układzie dynamicznym
(prędkość poza kontrolą osoby badanej)
 
Zastosowanie

Jest to test mierzący koordynację ręka- oko. Test jest stosowany głównie w psychologii ruchu drogowego do badania koordynacji sensomotorycznej.
Podstawy teoretyczne

Test ten stanowi kontynuację prac nad rozwojem oryginalnego "testu podwójnego labiryntu", opracowanego przez profesora Bonnardela na potrzeby francuskiej psychologii ruchu drogowego.
Podczas badania oryginalnym testem wykorzystywano urządzenie o kształcie cylindra, który obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Zadanie badanego polegało na utrzymaniu dwóch znaczników pośrodku określonego toru. Do sterowania ruchem tych elementów badany używał dwóch pokręteł. Każde dotknięcie krawędzi toru przez znacznik było liczone jako błąd.
Test Podwójnego Labiryntu (B 19) jest bezpośrednią komputerowa implementacją testu oryginalnego.
 
MLS - Sprawność Motoryczna
Test aparaturowy
Test do pomiaru motoryki precyzyjnej ręki
© 1986-1999 Dr. G. Schuhfried GmbH, Mödling
 
Zastosowanie

Test do mierzenia określonych subtelnych sprawności motorycznych jest stosowany głównie w neuropsychologii i neurologii, w farmakopsychologii i psychologii rozwojowej, w psychologii sportu i w przemyśle, w psychologii pracy i rehabilitacji.
Podstawy teoretyczne

Test Sprawności Motorycznej to bateria testów, której autorem jest Schoppe. Zostały one stworzone na podstawie analizy czynnikowej specyficznych sprawności motorycznych dokonanej przez Fleishmana. Test ten bada następujące sześć sprawności motorycznych:
- celowanie
- drżenie rąk
- precyzję ruchów ramion i dłoni
- zręczność rąk i zwinność palców
- szybkość ruchów ramion i rąk
- szybkość nadgarstka i palców.
 
SMK - Koordynacja Sensomotoryczna
Test badania koordynacji sensomotorycznej
© 1993 Dr. G. Schuhfried GmbH, Mödling
 
Zastosowanie

Procedura do pomiaru koordynacji sensomotorycznej, przede wszystkim koordynacji oko-ręka i ręka-ręka. Została zaprojektowana do celów diagnostyki zdolności (predyspozycji) i osiągnięć, szczególnie w przypadku badań początkujących kierowców, maszynistów kolejowych, operatorów dźwigów, jak również zdolności sterująco-kontrolnych w psychologii ruchu drogowego, psychologii lotnictwa, medycyny pracy oraz rejestracji niedoborów koordynacji dla grup klinicznych.
Podstawy teoretyczne

Operacje przemieszczania (poruszania) obiektu można kontrolować o tyle, o ile uzyskuje się sprzężenie zwrotne w postaci informacji sensomotorycznej dotyczącej stanu, w którym obiekt w każdej chwili się znajduje. Występujące odchylenia pomiędzy wartościami docelowymi (wymaganymi), a rzeczywistymi można dzięki temu najpierw zauważyć, a następnie skorygować (zasada TOTE). Czas potrzebny na ruchy koordynacyjne zależy od koniecznej ilości zwrotnych informacji i determinuje w ten sposób całą operację. Stwierdzono występowanie dwóch wzajemnie niezależnych pojęć: "reaktywna zdolność koordynacyjna" odnosi się do zdolności koordynacji sensomotorycznej, która stanowi miarę sterowania umożliwiającego osiągnięcie znanego celu (wartość zadana jest znana wcześniej). "Antycypacyjna zdolność koordynacyjna" odnosi się do zdolności koordynacji sensomotorycznej w przypadku reakcji na spontaniczne, nieprzewidywalne zmiany kierunku i wielkości (zdolność przewidywania ruchu).